مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL سامانه پرداخت آموت 100 % HTTP 605.31 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 766.25 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 597.35 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 593.40 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 675.5 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 558.73 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 647.34 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 529.22 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 559.67 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 585.96 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 648.21 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 611.58 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 553.85 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 559.45 ms
OPERATIONAL وب سایت آوانک 100 % HTTP 996.90 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1023.59 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 999.31 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 953.58 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1050.35 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 913.54 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1024.2 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 917.09 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 911.06 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1027.60 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1144.67 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1003.54 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1009.27 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 955.3 ms
OPERATIONAL وب سایت پیامک 100 % HTTP 1144.28 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 756.88 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1511.83 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1075.83 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1146 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 610.11 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 2398.43 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 567.15 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 717.31 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 720.81 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1555.33 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 2373.97 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1894.31 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1571.87 ms
OPERATIONAL سامانه مرکز خدمات مشتریان آموت (HUB) 100 % HTTP 818.05 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 759.79 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 662.31 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 668.31 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 641.28 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 651.63 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 602.67 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 593.97 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 631.11 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 651.22 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 726.81 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 700.56 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 609.61 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 617.47 ms
OPERATIONAL وب سرویس پیامک (API) 100 % HTTP 635.67 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 666.71 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 643.22 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 666.97 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 623.75 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 637.31 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 606.36 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 567.71 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 598.28 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 610.72 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 698.36 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 639.89 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 609.58 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 601 ms
OPERATIONAL سرویس حساب کاربری آموت 100 % HTTP 1231.31 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1290.44 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1098.79 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1390.42 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1125.81 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1210.45 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1130 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1287.82 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1210.27 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1173.88 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1399.21 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1326.62 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1156 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1228.5 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی

اپدیت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۱۲:۴۵:۰۰

تغییرات در آکادمی هاب رفع خطای sessionها اضافه شدن صفحه stats

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۱۲:۳۷:۵۷

اپدیت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۱۳:۰۰:۰۰

تغییرات در آکادمی هاب رفع خطای sessionها اضافه شدن صفحه stats

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۱۲:۴۹:۴۰

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۰۸:۴۵:۰۰

تغییرات جزیی در سبد خرید تغییرات جزیی در روال صدور فاکتورها تغییرات جزیی در روال تنظیمات فاکتور

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۱۶:۴۱:۴۳

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۰۸:۴۵:۰۰

*قطعی سرویس از ساعت 8:45 الی 8:50 تغییرات جزیی در سبد خرید تغییرات جزیی در روال صدور فاکتورها تغییرات جزیی در روال تنظیمات فاکتور

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۱۶:۴۲:۲۱

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ۰۸:۴۵:۰۰

*قطعی سرویس از ساعت 8:45 الی 8:50 آپدیت و استقرار نسخه جدید راهنما محصولات در مرکز آموزش بهینه سازی صفحه اصلی هاب افزایش سرعت لود وب سایت تغییرات در صفحه قوانین تغییرات در ثبت زمان آخرین آموزش ها رفع خطا در کنسول هاب

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۱۶:۳۶:۳۳

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۱۸:۴۵:۵۳

*قطعی سرویس از ساعت 18:45 الی 18:50 آپدیت راهنما محصولات در مرکز آموزش آپدیت UI صفحهات مرکز آموزش آپدیت صفحه داحلی آکادمی افزایش سرعت لود وب سایت

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۱۸:۳۴:۰۵

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۰۹:۵۰:۰۰

*قطعی سرویس از ساعت 09:50 الی 09:55 تغییرات در راهنما محصولات در مرکز آموزش

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۰۹:۵۰:۵۲

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰

*قطعی سرویس از ساعت 15:00الی 15:05 بهینه سازی روال تراکنش های بانکی-افزایش سرعت و اطمینان افزایش سرعت در سرویس هاب بهینه سازی محتوا Front Side رفع باگ در روال خرید رفع باگ در فایل های JS رفع باگ در دوره های آموزشی

تاریخ ارسال:
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۱۶:۴۹:۵۶

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۷:۲۵:۰۰

*قطعی سرویس از ساعت 17:25الی 17:35 رفع خطا آپلود فایل در دوره های آموزشی رفع خطا تغییرات در فونت رفع خطا تراکنشات بانکی

تاریخ ارسال:
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۷:۳۶:۳۰

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۷:۲۵:۰۰

*قطعی سرویس از ساعت 17:25الی 17:35 افزایش سرعت بارگذاری با استفاده از Session's رفع خطا آپلود فایل در دوره های آموزشی رفع خطا تغییرات در فونت رفع خطا تراکنشات بانکی

تاریخ ارسال:
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۸:۲۱:۲۲

آپدیت آموت اکانت
تاریخ وقوع:
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۲:۴۸:۰۰

قطعی سرویس آموت اکانت از ساعت 13:48 الی 13:53 _افزایش موارد امنیتی در اکانت -نمایش Login Activity مشترکین در آموت اکانت

تاریخ ارسال:
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۴:۰۴:۲۹

آپدیت سرویس آموت اکانت
تاریخ وقوع:
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۲:۴۸:۰۰

قطعی سرویس آموت اکانت از ساعت 13:48 الی 13:53 _افزایش موارد امنیتی در اکانت -نمایش Login Activity مشترکین در آموت اکانت

تاریخ ارسال:
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۴:۰۴:۴۷

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۵:۳۵:۰۰

*قطعی سرویس از ساعت 15:35الی 15:40 تغییرات در آکادمی هاب تغییرات در دوره های آموزشی اصلاح محتوا سایت رفع خطا FE رفع خطا در تراکنشات افزودن لاگ تغییرات

تاریخ ارسال:
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۵:۲۴:۰۶

قطعی وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱۱:۲۰:۰۰

اختلال و قطعی درگاه بانک شهر از ساعت 9 الی 11:30

تاریخ ارسال:
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱۱:۲۰:۱۲

ارتقای سخت افزار سرور
تاریخ وقوع:
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۵:۰۰:۰۰

♨️ توجه ♨️ کاربران گرامی آموت به اطلاع می رساند جهت ارتقای سخت افزار سرور و بهبود عملکرد سامانه ها، دوشنبه 23 خرداد 1401 از ساعت 15:00 به مدت حداکثر 2 ساعت سامانه از دسترس خارج می شود.

تاریخ ارسال:
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۶:۱۸:۴۰

ارتقای سخت افزار سرور
تاریخ وقوع:
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۱۴:۰۰:۰۰

♨️ توجه ♨️ کاربران گرامی آموت به اطلاع می رساند جهت ارتقای سخت افزار سرور و بهبود عملکرد سامانه ها، چهارشنبه 15 تیر 1401 از ساعت 14:00 به مدت حداکثر 2 ساعت سامانه از دسترس خارج می شود.با سپاس از شکیبایی شما

تاریخ ارسال:
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۱۴:۱۰:۰۹
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.