مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL کوتاه کننده لینک آموت 99.22 % HTTP 1377.50 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 99.7%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1432.55 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 99.71%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1450.35 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 99.81%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1550.02 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 98.9%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1653.79 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 98.28%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1869.42 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1754.39 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 98.9%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1765.68 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.29%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1496.74 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.81%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1490.67 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1515.59 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.47%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1486.84 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 98.81%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1756.19 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 99.04%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1706.82 ms
OPERATIONAL وب سایت پیامک آموت 99.57 % HTTP 1175.80 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1350.33 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1211.77 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 99.71%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1137.85 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 99.57%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1247.57 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 99.14%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1630.05 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.29%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1616.23 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 99.62%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1439.11 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.43%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1185.06 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.81%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1110.54 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.9%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1196.08 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.81%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1204.75 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 99.14%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1353.06 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 99.6%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1257.11 ms
OPERATIONAL سرویس حساب کاربری آموت 99.33 % HTTP 1516.11 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 99.7%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1596.05 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 99.95%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1647.00 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 99.81%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1616.49 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1548.03 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 98.47%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 2250.27 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.24%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1974.99 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 98.81%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1974.70 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.81%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1391.86 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.81%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1530.54 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1556.44 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.28%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1477.71 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 98.9%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1907.38 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 98.13%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1900.01 ms
OPERATIONAL وب سرویس آوانک (API) 99.03 % HTTP 1089.63 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 99.11%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 908.47 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 99.67%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 912.31 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 99.29%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 975.10 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 99.29%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 974.54 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 98.13%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1580.96 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.05%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1558.48 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 98.81%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1406.22 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.05%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 994.02 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.38%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 928.59 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.43%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 976.62 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.09%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1010.10 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 98.28%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1303.95 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 98.87%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1228.76 ms
OPERATIONAL وب سرویس پیامک آموت (API) 99.33 % HTTP 1194.39 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1242.52 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 99.71%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1194.43 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 99.6%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1216.17 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 99.54%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1272.59 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 98.51%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1767.57 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.54%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1720.52 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 98.97%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1599.00 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.2%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1220.72 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.89%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1258.56 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.71%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1262.09 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.54%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1206.69 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 98.51%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1545.29 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 99.05%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1444.41 ms
OPERATIONAL وب سایت آوانک 99.63 % HTTP 1017.05 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 99.4%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 934.41 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 99.9%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 952.52 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 947.38 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 99.67%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1048.02 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 99.42%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1524.25 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.38%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1533.56 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1359.10 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.57%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 908.55 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.95%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 936.86 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.81%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 919.29 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.81%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 977.29 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 99.33%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1129.83 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 99.49%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1112.49 ms
OPERATIONAL پلتفرم هوش مصنوعی آلاوان 99.36 % HTTP 1518.26 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 99.7%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1692.42 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 99.62%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1657.71 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1660.43 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 99.38%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1765.43 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 99.28%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 2013.24 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.09%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1944.61 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 98.81%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1865.94 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1725.89 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.57%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1615.01 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1650.06 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.71%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1688.17 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 99.28%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1860.04 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 99.27%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1700.87 ms
OPERATIONAL سامانه مرکز خدمات مشتریان آموت (HUB) 99.35 % HTTP 1226.40 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 99.7%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1049.10 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 99.57%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1141.54 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 99.71%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1189.00 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 99.33%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1111.25 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 98.8%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1712.79 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.71%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1670.84 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 99.05%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1541.22 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.81%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1215.69 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.67%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1214.61 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.62%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1109.81 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.28%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1176.17 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 98.9%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1448.87 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 98.64%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1244.12 ms
OPERATIONAL مخزن استاتیک فایل ها 99.23 % HTTP 1296.42 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 99.7%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1297.66 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 99.62%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1325.51 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 99.71%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1365.31 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 99.62%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1356.74 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 98.42%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1918.21 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 98.81%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1686.97 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 98.86%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1701.54 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1328.29 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.57%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1282.72 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1317.67 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.57%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1375.75 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 98.61%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1540.10 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 98.81%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1505.54 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی

اپدیت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۱۲:۴۵:۰۰

تغییرات در آکادمی هاب رفع خطای sessionها اضافه شدن صفحه stats

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۱۲:۳۷:۵۷

اپدیت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۱۳:۰۰:۰۰

تغییرات در آکادمی هاب رفع خطای sessionها اضافه شدن صفحه stats

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۱۲:۴۹:۴۰

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۰۸:۴۵:۰۰

تغییرات جزیی در سبد خرید تغییرات جزیی در روال صدور فاکتورها تغییرات جزیی در روال تنظیمات فاکتور

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۱۶:۴۱:۴۳

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۰۸:۴۵:۰۰

*قطعی سرویس از ساعت 8:45 الی 8:50 تغییرات جزیی در سبد خرید تغییرات جزیی در روال صدور فاکتورها تغییرات جزیی در روال تنظیمات فاکتور

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۱۶:۴۲:۲۱

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ۰۸:۴۵:۰۰

*قطعی سرویس از ساعت 8:45 الی 8:50 آپدیت و استقرار نسخه جدید راهنما محصولات در مرکز آموزش بهینه سازی صفحه اصلی هاب افزایش سرعت لود وب سایت تغییرات در صفحه قوانین تغییرات در ثبت زمان آخرین آموزش ها رفع خطا در کنسول هاب

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۱۶:۳۶:۳۳

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۱۸:۴۵:۵۳

*قطعی سرویس از ساعت 18:45 الی 18:50 آپدیت راهنما محصولات در مرکز آموزش آپدیت UI صفحهات مرکز آموزش آپدیت صفحه داحلی آکادمی افزایش سرعت لود وب سایت

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۱۸:۳۴:۰۵

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۰۹:۵۰:۰۰

*قطعی سرویس از ساعت 09:50 الی 09:55 تغییرات در راهنما محصولات در مرکز آموزش

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۰۹:۵۰:۵۲

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰

*قطعی سرویس از ساعت 15:00الی 15:05 بهینه سازی روال تراکنش های بانکی-افزایش سرعت و اطمینان افزایش سرعت در سرویس هاب بهینه سازی محتوا Front Side رفع باگ در روال خرید رفع باگ در فایل های JS رفع باگ در دوره های آموزشی

تاریخ ارسال:
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۱۶:۴۹:۵۶

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۷:۲۵:۰۰

*قطعی سرویس از ساعت 17:25الی 17:35 رفع خطا آپلود فایل در دوره های آموزشی رفع خطا تغییرات در فونت رفع خطا تراکنشات بانکی

تاریخ ارسال:
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۷:۳۶:۳۰

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۷:۲۵:۰۰

*قطعی سرویس از ساعت 17:25الی 17:35 افزایش سرعت بارگذاری با استفاده از Session's رفع خطا آپلود فایل در دوره های آموزشی رفع خطا تغییرات در فونت رفع خطا تراکنشات بانکی

تاریخ ارسال:
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۸:۲۱:۲۲

آپدیت آموت اکانت
تاریخ وقوع:
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۲:۴۸:۰۰

قطعی سرویس آموت اکانت از ساعت 13:48 الی 13:53 _افزایش موارد امنیتی در اکانت -نمایش Login Activity مشترکین در آموت اکانت

تاریخ ارسال:
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۴:۰۴:۲۹

آپدیت سرویس آموت اکانت
تاریخ وقوع:
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۲:۴۸:۰۰

قطعی سرویس آموت اکانت از ساعت 13:48 الی 13:53 _افزایش موارد امنیتی در اکانت -نمایش Login Activity مشترکین در آموت اکانت

تاریخ ارسال:
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۴:۰۴:۴۷

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۵:۳۵:۰۰

*قطعی سرویس از ساعت 15:35الی 15:40 تغییرات در آکادمی هاب تغییرات در دوره های آموزشی اصلاح محتوا سایت رفع خطا FE رفع خطا در تراکنشات افزودن لاگ تغییرات

تاریخ ارسال:
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۵:۲۴:۰۶

قطعی وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱۱:۲۰:۰۰

اختلال و قطعی درگاه بانک شهر از ساعت 9 الی 11:30

تاریخ ارسال:
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱۱:۲۰:۱۲

ارتقای سخت افزار سرور
تاریخ وقوع:
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۵:۰۰:۰۰

♨️ توجه ♨️ کاربران گرامی آموت به اطلاع می رساند جهت ارتقای سخت افزار سرور و بهبود عملکرد سامانه ها، دوشنبه 23 خرداد 1401 از ساعت 15:00 به مدت حداکثر 2 ساعت سامانه از دسترس خارج می شود.

تاریخ ارسال:
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۶:۱۸:۴۰

ارتقای سخت افزار سرور
تاریخ وقوع:
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۱۴:۰۰:۰۰

♨️ توجه ♨️ کاربران گرامی آموت به اطلاع می رساند جهت ارتقای سخت افزار سرور و بهبود عملکرد سامانه ها، چهارشنبه 15 تیر 1401 از ساعت 14:00 به مدت حداکثر 2 ساعت سامانه از دسترس خارج می شود.با سپاس از شکیبایی شما

تاریخ ارسال:
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۱۴:۱۰:۰۹

اختلال در زیرساخت کشور
تاریخ وقوع:
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۰۹:۰۹:۰۷

به علت اختلال در اینترنت و زیرساخت های کل کشور، درساعاتی از شبانه روز تاریخ 1401/07/01 در برخی سایتها و سرویس ها،طی ساعاتی قطعی رخ داد که ازین بابت از کلیه کاربران گرامی آموت پوزش می طلبیم.

تاریخ ارسال:
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۰۹:۱۰:۳۳

اختلال در زیرساخت کشور
تاریخ وقوع:
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۵:۲۴:۲۵

ضمن درود و وقت بخیر با توجه به اختلال در زیرساخت کشور و مشکل در اتصال به اینترنت، در ساعاتی از شبانه روز گذشته و نیز امروز برخی از سایتها و سرور ها ازدسترس خارج شده اند که با تلاش همکاران و اصلاحاتی در آی پی ها، بزودی کلیه سرور ها و پنل ها به حالت عادی برخواهند گشت. بابت مشکلات پیش آمده از شما کاربران محترم و ارزشمند آموت طلب صبر میکنیم و پیشاپیش از حسن توجه شما سپاسگزاریم.

تاریخ ارسال:
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۵:۲۹:۵۴
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.