مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL سرور وب سرویس آوانک 98.6 % HTTP 899.54 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 664.10 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 86.11%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 2106.71 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 687.69 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 650.03 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 692.81 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 581.47 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 955.25 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 97.22%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1726.64 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 707.28 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 590.53 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 660.06 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 800.19 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 721.67 ms
OPERATIONAL سامانه پرداخت آموت 100 % HTTP 674.34 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 718.14 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 645.72 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 651.47 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 581.47 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 581.64 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 611.53 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 606 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 592.81 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 689.5 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1039.14 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 679 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 746.33 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 577.17 ms
OPERATIONAL وب سایت آوانک 99.3 % HTTP 915.75 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 860.71 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 903.08 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1205.67 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 869.03 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 91.67%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 735.55 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 756.31 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1039.39 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 891.75 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 930.78 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1035.72 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 812.64 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 941.36 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 823 ms
OPERATIONAL وب سایت پیامک 100 % HTTP 517.72 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 462.21 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 479 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 431.46 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 424 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 375.21 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 385.42 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 483.38 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 392.62 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 472.42 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 401.25 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 404.58 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 485.67 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 432.62 ms
OPERATIONAL سامانه متمرکز آموت (HUB) 100 % HTTP 726.54 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 587.19 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 685.36 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 725.03 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 646.81 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 610.08 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 590 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 774.39 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1075.44 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 672.31 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 781.69 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 709.03 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 835.03 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 630.67 ms
OPERATIONAL سرور وب سرویس پیامک 100 % HTTP 808.38 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 612.33 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 2047.14 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 691.14 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 646.33 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 591.31 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 550.25 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 953.75 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 665.22 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 657.89 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1056.19 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 563.78 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 672.47 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 541.75 ms
OPERATIONAL آموت اکانت 100 % HTTP 590.27 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 614.95 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 595.42 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 547.5 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 583.83 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 562.97 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 522.72 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 676.69 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 549.86 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 609.61 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 671.22 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 562.58 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 590.5 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 607.25 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی

اپدیت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۱۲:۴۵:۰۰

تغییرات در آکادمی هاب رفع خطای sessionها اضافه شدن صفحه stats

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۱۲:۳۷:۵۷

اپدیت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۱۳:۰۰:۰۰

تغییرات در آکادمی هاب رفع خطای sessionها اضافه شدن صفحه stats

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۱۲:۴۹:۴۰

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۰۸:۴۵:۰۰

تغییرات جزیی در سبد خرید تغییرات جزیی در روال صدور فاکتورها تغییرات جزیی در روال تنظیمات فاکتور

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۱۶:۴۱:۴۳

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۰۸:۴۵:۰۰

*قطعی سرویس از ساعت 8:45 الی 8:50 تغییرات جزیی در سبد خرید تغییرات جزیی در روال صدور فاکتورها تغییرات جزیی در روال تنظیمات فاکتور

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۱۶:۴۲:۲۱

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ۰۸:۴۵:۰۰

*قطعی سرویس از ساعت 8:45 الی 8:50 آپدیت و استقرار نسخه جدید راهنما محصولات در مرکز آموزش بهینه سازی صفحه اصلی هاب افزایش سرعت لود وب سایت تغییرات در صفحه قوانین تغییرات در ثبت زمان آخرین آموزش ها رفع خطا در کنسول هاب

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۱۶:۳۶:۳۳

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۱۸:۴۵:۵۳

*قطعی سرویس از ساعت 18:45 الی 18:50 آپدیت راهنما محصولات در مرکز آموزش آپدیت UI صفحهات مرکز آموزش آپدیت صفحه داحلی آکادمی افزایش سرعت لود وب سایت

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۱۸:۳۴:۰۵

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۰۹:۵۰:۰۰

*قطعی سرویس از ساعت 09:50 الی 09:55 تغییرات در راهنما محصولات در مرکز آموزش

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۰۹:۵۰:۵۲

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰

*قطعی سرویس از ساعت 15:00الی 15:05 بهینه سازی روال تراکنش های بانکی-افزایش سرعت و اطمینان افزایش سرعت در سرویس هاب بهینه سازی محتوا Front Side رفع باگ در روال خرید رفع باگ در فایل های JS رفع باگ در دوره های آموزشی

تاریخ ارسال:
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۱۶:۴۹:۵۶

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۷:۲۵:۰۰

*قطعی سرویس از ساعت 17:25الی 17:35 رفع خطا آپلود فایل در دوره های آموزشی رفع خطا تغییرات در فونت رفع خطا تراکنشات بانکی

تاریخ ارسال:
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۷:۳۶:۳۰

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۷:۲۵:۰۰

*قطعی سرویس از ساعت 17:25الی 17:35 افزایش سرعت بارگذاری با استفاده از Session's رفع خطا آپلود فایل در دوره های آموزشی رفع خطا تغییرات در فونت رفع خطا تراکنشات بانکی

تاریخ ارسال:
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۸:۲۱:۲۲

آپدیت آموت اکانت
تاریخ وقوع:
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۲:۴۸:۰۰

قطعی سرویس آموت اکانت از ساعت 13:48 الی 13:53 _افزایش موارد امنیتی در اکانت -نمایش Login Activity مشترکین در آموت اکانت

تاریخ ارسال:
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۴:۰۴:۲۹

آپدیت سرویس آموت اکانت
تاریخ وقوع:
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۲:۴۸:۰۰

قطعی سرویس آموت اکانت از ساعت 13:48 الی 13:53 _افزایش موارد امنیتی در اکانت -نمایش Login Activity مشترکین در آموت اکانت

تاریخ ارسال:
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۴:۰۴:۴۷

آپدیت وب سایت HUB
تاریخ وقوع:
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۵:۳۵:۰۰

*قطعی سرویس از ساعت 15:35الی 15:40 تغییرات در آکادمی هاب تغییرات در دوره های آموزشی اصلاح محتوا سایت رفع خطا FE رفع خطا در تراکنشات افزودن لاگ تغییرات

تاریخ ارسال:
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۵:۲۴:۰۶
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.